Yasal Uyarı

Bu site Gürbüz Holding'e ait olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. Kullanıcı olarak BATIANADOLU TV'ye okur yorumu yazarken aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: 

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek; 

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, üçüncü kişilerin kullanımına sunmamak; 

Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek; 

Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmak. 

Bu hizmeti kullanırken, BATIANADOLU TV'de yayınlanan her türlü yorum, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak BATIANADOLU TV, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. 

BATIANADOLU TV'ye yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı BATIANADOLU TV'nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu yasal uyarıyı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle BATIANADOLU TV diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve Acunn.com’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş addolunursunuz.